Select Page

Strokovni prispevki


NEKAJ O KOLENSKEM IN KOLČNEM SKLEPU TER RAZLOGIH ZA VSTAVITEV ENDOPROTEZE

SONJA HLEBŠ

Kolenski sklep je eden najbolj obremenjenih sklepov v telesu. Njegova zgradba je precej preprosta, medtem ko je njegovo delovanje mnogo bolj zapleteno in kompleksno. Kostno zgradbo sklepa oblikujejo stegnenica, golenica in pogačica. Pomembni deli sklep …


ŠTUDENTI V DOMAČEM SVETU UPORABNIKOV

BARBARA DOMAJNKO, MIRJAM RAVLJEN, LJUBIŠA PAĐEN, MARIJA MILAVEC KAPUN

Povzetek Uvod: V sklopu projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) so starejše ljudi, pomoči potrebne, obiskovali tudi študenti zdravstvene nege (Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani). Zanimalo nas je, kako so doživljali ob …


PRILOŽNOSTI IN PASTI DOLGOTRAJNE OSKRBE NA DOMU – ŠTUDIJA PRIMERA

MARIJA MILAVEC KAPUN, LJUBIŠA PAĐEN, MIRJAM RAVLJEN, BARBARA DOMAJNKO

Povzetek Uvod: v okviru projekta A-Qu-A so študenti zdravstvene nege obiskovali starostnike na njihovih domovih. Pri tem so vstopali v njihov intimni prostor, v katerem so ljudje najbolj ranljivi. Metode: z metodo deskriptivne singularne študije primer …


FIZIOTERAPIJA NA DOMU ZA BOLNIKE PO MOŽGANSKI KAPI

TJAŠA CEKIČ, NIKA GOLJAR, URŠKA PUH

Povzetek Pri več kot polovici bolnikov po možganski kapi je trajno zmanjšana premičnost. Fizioterapija na domu predstavlja možno rešitev za izboljšanje in vzdrževanje optimalnega zdravstvenega stanja. Raziskave potrjujejo, da je rehabilitacija oziroma …


FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA NA DOMU (POROČILO O PRIMERU)

MOJCA DIVJAK

Povzetek Uvod: Poleg fizioterapije v osnovnem zdravstvenem varstvu je fizioterapija na domu bistvenega pomena za starejšo populacijo. Vloga fizioterapevta pri obravnavi varovanca na domu je pomembna, saj sestavlja del interdisciplinarnega zdravstvenega …


UČINKOVITOST DELOVNOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE V DOMAČEM OKOLJU

MOJCA BIRK, ALEN BUČAR BARAS, KATJA GRKMAN, NINA MAVRIČ, KAJA MIRC, MARTA VIDMAR, KATARINA GALOF, MARIJA TOMŠIČ

Povzetek V študiji je predstavljen pregled delovnoterapevtskih intervencij 24 starostnikov v domačem okolju s težavami pri izvajanju dnevnih dejavnosti. Za ocenjevanje je bil uporabljen standardizirani polstrukturiran intervju COPM (angl. Canadian Occu …


DELOVNOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA OSEBE S PARKINSONOVO BOLEZNIJO V DOMAČEM OKOLJU

ANJA ŠKULJ, TIBOR KAFEL, KATARINA GALOF, MARIJA TOMŠIČ

Povzetek Uvod: Parkinsonova bolezen je nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene zlasti gibanje. Najpogosteje se pojavijo značilni motorični simptomi: tremor, rigidnost, bradikineza in motnje ravnotežja, ki zmanjšujejo samostojnost, varnost in učinkovit …


DELOVNOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA OSEBE PO MOŽGANSKI KAPI V DOMAČEM OKOLJU

ANJA ŠKULJ, TINOR KAFEL, KATARINA GALOF, MARIJA TOMŠIČ

Povzetek Uvod: Možganska kap (CVI) najpogosteje prizadene gibanje, ki v kombinaciji s senzornimi izgubami zmanjša človekovo samostojnost in kakovost življenja. Delovni terapevt z obravnavo, ki temelji na razvojno nevroloških načelih, znova vzpostavi no …


STAREJŠI IN AKTIVNO PARTNERSTVO V PROJEKTU A-QU-A

MARJAN SEDMAK

V okviru projekta A-QU-A je bila Dnevnim centrom aktivnosti za starejše dodeljena predvsem vloga bazena anketirancev, grobo rečeno vloga predmeta raziskave. Za avtonomijo in dostojanstvo starejše osebe je takšna vloga – predmet! – v načelu poniževalna. …


ZASNOVA IN OPIS SPLETNEGA PORTALA DOMJENAJ.SI

JASNA ŽERJAV, BOŠTJAN ŠIMUNIČ

Povzetek: V okviru projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A) smo zasnovali spletni portal, namenjen starostnikom. Domjenaj.si s svojim geslom »Doma je najlepše« predstavlja spletno stran z informacijami, ki so namenjene starostn …


SVETOVANJE IN PROMOCIJA ZDRAVEGA NAČINA PREHRANJEVANJA ZA VAROVANJE IN KREPITEV ZDRAVJA

MAG. NATAŠA JAN, UNIV. DIPL. BIOL., DRUŠTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije se je avgusta 2015 pridružilo Zavodu za oskrbo na domu (ZOD) Ljubljana pri izvedbi projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A). Kot zunanji izvajalec je društvo sodelovalo na treh področ …


INDIVIDUALNE KINEZIOLOŠKE OBRAVNAVE V DOMAČEM OKOLJU STAREJŠIH V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Marina Dobnik, prof. šp. vzg.

Povzetek V prispevku so predstavljeni dosedanji rezultati individualnih kinezioloških obravnav na domu starejših v Mestni občini Ljubljana, v okviru mednarodnega projekta Aktivno in kvalitetno staranje v domačm okolju – A-Qu-A, programa Norveškega fina …


POROČILO O I ZVEDBI STROKOVNEGA USPOSABLJANJA DELAVCEV »ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA« V OKVIRU PROJEKTA

ANDREJ ŠVENT

UVOD Osnova za delovanje zaposlenih delavcev vseh nivojev in področij dela na projektu A-QU-A je bilo njihovo razumevanje smisla, načina izvajanja in ciljev celotnega projekta.  Za razliko od drugih potrebnih znanj in  implementacij različnih ved pri t …


LOGOPEDSKA POMOČ IN OBRAVNAVA V DOMAČEM OKOLJU

NADA ŽEMVA

Govorno jezikovne sposobnosti se, pri uporabnikih, lahko spremenijo zaradi različnih bolezni ali poškodb osrednjega živčevja. Te bolezni so možganska kap, Parkinsonova bolezen, multipla skleroza, Alzheimerjeva bolezen in še nekatere druge. Možganska ka …


POTREBE PO VKLJUČITVI ZDRAVSTVENEGA KADRA V DELO ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA

EDISA OSMANČEVIĆ

Prebivalstvo Slovenije je staro: delež prebivalstva, starega 65 let in več, je precej velik, delež mladih pa skromen. Demografski trendi za Slovenijo kažejo povečevanje deleža starejših oseb tudi v prihodnje (Milavec Kapun M., 2013). V dokumentu Prebiv …


OPRAVLJANJE STORITEV ZDRAVSTVENE NEGE V ZAVODU ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA MED PROJEKTOM A-QU-A

EDISA OSMANČEVIĆ

Med projektom A-Qu-A je bila naloga zdravstvene nege omogočati pomoč ter nego bolnih in starejših ter sodelovati v procesih preventive, zdravljenja in rehabilitacije. Vodilo pri našem delu je seveda vključenost projektnih partnerjev iz različnih strok …


DELOVNA TERAPIJA

ŠPELA MIHEVC

Zaradi demografskih podatkov, ki močno opozarjajo na naraščajoč proces staranja prebivalstva, je na področju zdravstvenega in socialnega varstva eden najpomembnejših političnih ciljev v svetu vzdrževanje čim večje samostojnosti in neodvisnosti med star …


DELOVNA TERAPIJA V PROJEKTU A-QU-A

PETRA BOH, SANJA PAVLIN ZAKOVŠEK

Povzetek Večina ljudi si želi starost preživeti v svojem domačem okolju. Starostnik, ki vse življenje preživi v svojem domu, na jesen svojega življenja težko sprejme novo bivalno okolje, če to zanj ni potrebno. Prisotnost delovnega terapevta v skupnost …


UTEMELJITEV ZA IZVAJANJE FIZIOTERAPIJE NA DOMOVIH UPORABNIKOV

DANIELLE JAGODIC, LILJANA BATIČ

Redne dejavnosti Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, s svojo dejavnostjo in storitvami pomaga tistim meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za živ …


POROČILO O OPRAVLJENEM DELU V PROJEKTU A-QU-A S PODROČJA FIZIOTERAPIJE

MAJA ILIJANIĆ, MIRJANA VUKADINOV

Fizioterapevti so zdravstveni delavci, ki delujejo na področju promocije zdravja ter preprečevanja in zdravljenja bolezni in poškodb. So člani rehabilitacijskih in habilitacijskih timov. Ljudem pomagajo v katerihkoli fazah življenja, ko je njihovo giba …

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.