Select Page

Strokovni članki

POROČILO O I ZVEDBI STROKOVNEGA USPOSABLJANJA DELAVCEV »ZAVODA ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA« V OKVIRU PROJEKTA

ANDREJ ŠVENT 
 1. UVOD

Osnova za delovanje zaposlenih delavcev vseh nivojev in področij dela na projektu A-QU-A je bilo njihovo razumevanje smisla, načina izvajanja in ciljev celotnega projekta.  Za razliko od drugih potrebnih znanj in  implementacij različnih ved pri tem projektu,  je bila nam zaupana naloga usposobitve strokovnih in drugih delavcev ZOD za neposredno delo s starostniki na inovativen način, ki ima za cilj dovolj visoko fizično zmožnost za kvalitetno preživljanje starosti na svojem domu. Tako smo pristopili k planiranju sinergije med seboj navidez sicer različnih pristopov, katerih skupni imenovalec je bilo dejstvo, da je zmanjšanje fizičnih zmogljivosti starejših povezano z mnogimi negativnimi spremembami srčno-žilnega, mišično-skeletnega in dihalnega sistema (Aznar Lain S et al.;  Int J SPorts Med 2007; 28: 1025-1029).  Glede na to smo se osredotočili na štiri področja usposabljanja:

Mišična elektrostimulacija v pomoč starostnikom

Mišična elektrostimulacija v zdravstveno-kineziološkem  tretiranju različnih specifičnih mišičnih in senzoričnih problematik ter za krepitev mišično-skeletnega sistema.

Zmanjševanje dihalnih težav starostnikov

Krepitev dihalnih mišic in dihalnih sposobnosti za manjšo zadihanost in njeno zakasnitev;  za boljše reševanje težav zaradi astme, KOPB, srčnega popuščanja;  za lažje izkašljevanje.

Gibalna vadba starostnikov

Kinezioterapevtska  obravnava – vadba za pridobivanje ustreznih gibalnih  sposobnosti, spretnosti in zmožnosti za zdravo staranje.

Aktivna hoja z namenskimi palicami

Aktivna hoja s palicami za boljše zdravje in krepostno telo v tretjem življenjskem obdobju.

Z ustrezno generalno seznanitvijo vseh delavcev ZOD in s strokovno usposobljenostjo strokovnih delavcev smo dosegli velik premik v načinu dela s starejšimi.  S temi štirimi vsebinami kot medsebojno neločljivo celoto pri doseganju ciljev projekta je bil vsak obravnavanec deležen največje možnosti za čim kvalitetnejše staranje v fizičnem smislu.  Na ta način smo mnogim izdatno zmanjšali bolečine v sklepih in mišicah, atrofiranim mišicam povečali volumen in moč, omogočili bistveno lažje dihanje pri premagovanju fizičnih naporov, povečali njihovo splošno in lokalno gibljivost, koordinacijo, spretnost, ravnotežje.

 1. IZVEDBA USPOSABLJANJ

2.1  Časovna razporeditev 90-urnega usposabljanja

6h  –  skupni strokovni seminar,
32h – osnovne praktične delavnice,
16h – specifično usposabljanje,
20h  –  usposabljanje ob neposrednem delu z oskrbovanci,
16h  – strokovni ogledi drugih inštitucij.

2.2  Vsebina usposabljanj

2.2.1  UVODNI SEMINAR

Uvodni seminar je bil izveden kot strnjen niz strokovnih predavanj z namenom vsebinske seznanitve vseh delavcev z razlogi, vsebinami, cilji in načini uresničevanja strokovnega usposabljanja iz predvidenih vsebin.

Predavatelji:

 • prim.Janez Poles, dr.med.
 • prof.dr.Herman Berčič, šp.ped.
 • asist.dr.Darja Ažman, šp.ped.
 • Andrej Švent, univ.dipl.ing.
 • Duncan Kerr –IMT expert

Naslovi predavanj:

 • Pomen stalne gibalne aktivnosti za kakovostno starost
 • Gibalna aktivnost po meri starejših –nasveti kardiologa
 • Nekaj pogledov na ohranjanje integritete gibalnega ustroja
 • Elektromišična stimulacija –impulz do gibalne aktivnost
 • Krepitev dihalnih sposobnosti starejših
 • AQUA: Gibalna aktivnost -pot do zdravja tudi v starosti

2.2.2  OSNOVNE DELAVNICE

Osnovne delavniceso bile namenjene vsem delavcem ZOD.

S sodelavci smo izvedli podrobnejše strokovne razlage, prikaze in tečajnikom nudili praktično izkušnjo z načini in tehnologijami za predvidene obravnave starejših, kot praktično nadgradnjo predavanj uvodnega seminarja.

Predavatelji

 • Andrej Švent, univ.dipl.ing., PhD(c) –ekspert ENMS, IMT, SF
 • Tanja Redja, dipl.fiziot. – ekspert respiratorne fizioterapije
 • doc.dr.Miljan Grbović, športni pedagog
 • Alenka Zdešar, inštruktor Nordijske hoje
 • Monika Jeruc, dipl.fiziot. – ekspert respiratorne in fizikalne&medicinske rehabilitacije
 • Jure Adrinek – inštruktor fitnesa, Nordijske hoje in vadbe za starejše

Tematike Delavnic:

 • Elektromišična stimulacija za reševanje lokomotornih, mišičnih in bolečinskih težav starejših
 • Krepitev dihalnih mišic za zmanjševanje dihalnih težav starejših
 • Prilagojena oblika nordijske hoje za starejše
 • Kineziološka prilagojena vadba za starejše

 

Delavci ZOD so pokazali in izražali pozitiven interes za takšno delo s starostniki.  Pretežno so bili presenečeni nad prikazanimi in razloženimi dejstvi, saj se dotlej na ta način niso srečali z nobeno od podajanih vsebin, kakor tudi ne z združevanjem le-teh za celostno obravnavo starejših.  Izražali so zadovoljstvo za strokovne razlage in za možnost lastne pozitivne izkušnje tokom delavnic, saj:

*  so imeli o elektromišični stimulaciji dotlej napačne predstave, tako laične kot strokovne;
* niso vedeli za obstoj in učinkovitost takšne respiratorne vadbe za občutno zmanjšanje dihalnih težav;
* niso imeli priložnosti praktično seznaniti se z načinom aktivne hoje s palicami –prilagojeno nordijsko hojo
* niso bili deležni tako konkretnega in strokovnega prikaza kineziološke vadbe, posebej prilagojene starejšim.

Udeleženci so izražali prepričanje, da bodo s pridobljenimi znanji in nadaljnjim usposabljanjem lahko izdatno pomagali svojim oskrbovancem.

2.2.3  SPECIFIČNO USPOSABLJANJE

Specifično usposabljanje je bilo namenjeno izključno naslednjim strokovnim profilom zaposlenih na ZOD:   medicinske sestre, fizioterapevti, delovni terapevti. Izvedli smo 5 poglobljenejših strokovnih predavanj, prikazov in praktičnih delavnic.

Predavatelj: Andrej Švent

A/  Elektromišična stimulacija:

osnove fiziologije mišične kontrakcije, optimalni impulz;  pomen različnih frekvenc ENMS, različnosti fizioloških odzivov različnih miš.vlaken na elektro dražljaj, intenzivnosti ENMS;  principi določitev točk za namestitev elektrodnih blazinic v odvisnosti od patologije in uporabljenih ENMS tretmanov;  analgetični pristopi ENMS; pregled in razlaga vgrajenih posamičnih programov v obstoječih ZOD-ovih Cefar in Compex elektrostimulatorjih; delni rezultati doktorskega projekta Andreja Šventa o izvajanju ENMS v rehabilitaciji starejših pacientov po totalni zamenjavi kolka;  praktično delo z elektrostimulatorji.

B/  Respiratorna vadba:

fiziološke osnove dihanja, prikaz različnih znanstvenih raziskav  o uspešnosti izvajanja neinvazivne IMT vadbe; konkretna seznanitev in praktično delo z razpoložljivo tehnologijo; izvajanje meritev MIP-PEP-Sindex, pretoka, moči vdiha in analiza rezultatov; namestitev pravilnega odpora v odvisnosti od trenutne vdišne moči, interpretacija/razumevanje on-line prikazovanih in merjenih rezultatov s PowerBreathe KH2;   praktično delo z mehanskimi PowerBreathe napravicami za krepitev vdiha, učinkovito izkašljevanje in krepitev izdiha; praktični principi dela s POWERbreathe napravicami, vzdrževanje.

C/ Aktivna hoja s prilagojenimi palicami za starejše:

Praktična delavnica s podrobnejšo razlago in prikazi tehnike aktivne hoje s prilagojenimi palicami, s posebnim poudarkom na prilagoditvi tehnike  -varna aktivna hoje za starostnike.

D/ Določitev in spremljanje srčnožilne obremenitve vadbe starejših:

Osnovni parametri športne(telesne) vadbe, pomen intenzivnosti vadbe, načini ugotavljanja in                      spremljanja obremenitve med vadbo, merjenje/določitev primerne aerobne obremenitve v                      odvisnosti od vseh vplivnih parametrov, HRV in njen pomen, za določitev primernega individualnega aerobnega območja vadbe in KV kondicije, praktično izvajanje testov.

2.2.4  NEPOSREDNO DELO NA TERENU

Izvajalec-inštruktor: Andrej Švent

Opravljena je bila vrsta obiskov na domovih izbranih oskrbovancev, kjer je inštruktor usmerjal razmišljanje in pristop strokovnih delavcev do kineziološko-zdravstvenih terapij in dela z oskrbovanci v duhu projekta AQUA.  Izvajali smo konkretno praktično delo z razpoložljivimi tehnologijami, v nadaljnjih časovnih obdobjih ugotavljali pozitivne učinke tega dela.

 1. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

 

Usposabljanje delavcev ZOD za potrebe projekta A-QU-A je bilo smiselno, motivirajoče za udeležence, pridobili so povsem nova znanja in sposobnosti.  S temi so v toku trajanja projekta izdatno pomagali oskrbovancem ZOD-a in vsem, ki so bili deležni storitev iz naslova A-QU-A.  Za pravilno se je pokazala odločitev za razčlenitev usposabljanja na več poglavij,  faz in vsebinskih sklopov za različne skupine delavcev ZOD glede na njihove zadolžitve in siceršnjo dotedanjo strokovno usposobljenost oz. izobrazbo. Tako je vsakdo dobil potrebna znanja za svoj nivo, vsebino in obseg delovnih zadolžitev.  Osvojena znanja, sposobnosti in izkušnje bo osebje ZOD lahko koristno uporabilo tudi po časovnem izteku projekta v korist oskrbovancev, celotne starejše populacije Ljubljane in morda bodo svoje izkušnje pozitivno prenašali tudi na kolege v drugih mestih v primeru nadaljnjega širjenja tovrstnega učinkovitega inovativnega pristopa do starejših v urbanih sredinah.  Vsi sodelujoči predavatelji smo si pridobili pomembne izkušnje za morebitno nadalnje delo v duhu A-QU-A.

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca Programa norveškega finančnega mehanizma.